हे परमेश्वरा माझ्या जीवाचे रक्षण कर.. स्तोत्रसहिता २५.२०... He Parmeshwara mazya jivache rakshan kar; Stotrasahita 25.20 (Marathi Bible Vachan)

हे परमेश्वरा माझ्या जीवाचे रक्षण कर.. स्तोत्रसहिता २५.२०... He Parmeshwara mazya jivache rakshan kar; Stotrasahita 25.20 (Marathi Bible Vachan)


हे परमेश्वरा माझ्या जीवाचे रक्षण कर.. स्तोत्रसहिता २५.२०... He Parmeshwara mazya jivache rakshan kar; Stotrasahita 25.20 (Marathi Bible Vachan), Jesus vachan, jesus christ vachan,  bible vachan, bible verses, bible knowledge, marathi bible, marathi bible vachan, stotrasahita verses, bible stotrasahita
 He Parmeshwara mazya jivache rakshan kar..
Stotrasahita 25.20 (Jesus Vachan)


He parmeshwara mazya jivache rakshan kar; mi tuza aashray dharila aahe mhanun mazi fajiti hou deu nako.

Stotrasahita 25.20


हे परमेश्वरा माझ्या जीवाचे रक्षण कर.. स्तोत्रसहिता २५.२०... He Parmeshwara mazya jivache rakshan kar; Stotrasahita 25.20 (Marathi Bible Vachan)
हे परमेश्वरा माझ्या जीवाचे रक्षण कर.. स्तोत्रसहिता २५.२०... He Parmeshwara mazya jivache rakshan kar; Stotrasahita 25.20 (Marathi Bible Vachan)

No comments

Powered by Blogger.