Jesus image quotes Dhnyan Tuzya chittant pravesh karil Nitisutra 2 : 10 (Yeshu Khristache Vachan)

Jesus image quotes Dhnyan Tuzya chittant pravesh karil Nitisutra 2 : 10 (Yeshu Khristache Vachan)


Jesus image quotes Dhnyan Tuzya chittant pravesh karil
Nitisutra 2 : 10 (Yeshu Khristache Vachan)Dhnyan Tuzya chittant pravesh karil, aani vidya tuzya jivala ramya vatel.
Nitisutra 2 : 10 (Yeshu Khristache Vachan)Jesus image quotes Dhnyan Tuzya chittant pravesh karil Nitisutra 2 : 10 (Yeshu Khristache Vachan)Jesus image quotes Dhnyan Tuzya chittant pravesh karil Nitisutra 2 : 10 (Yeshu Khristache Vachan)

No comments

Powered by Blogger.