ఆడెదన్ పాడెదన్.. | Aadedhan Paadedhan.. Yesuni Sannidhilo Lyrics

ఆడెదన్ పాడెదన్.. | Aadedhan Paadedhan.. Yesuni Sannidhilo Lyrics | Telugu Jesus Song Lyrics

ఆడెదన్ పాడెదన్.. యేసుని సన్నిధిలో
నను బలపరచిన దేవుని సన్నిధిలో
స్తుతింతును ఆరాధింతును.. యేసుని సన్నిధిలో
ఉజ్జీవమిచ్చిన దేవుని సన్నిధిలో
ఆడెదన్...

నను దర్శించి నూతన జీవం… ఇచ్చిన సన్నిధిలో
నను బలపరచి ఆదరించిన.. యేసుని సన్నిధిలో...2
ఆడెదన్ పాడెదన్ దేవుని సన్నిధిలో
స్తుతించెదన్ ఆరాధించెదన్ దేవుని సన్నిధిలో
ఆడెదన్...

పరిశుద్ధాత్మ జ్వాలలో రగిలించి నన్ను… మండించిన సన్నిధిలో
పరిశుద్ధాత్మలో నను అభిషేకించిన.. యేసుని సన్నిధిలో...2
ఆడెదన్ పాడెదన్ దేవుని సన్నిధిలో
స్తుతించెదన్ ఆరాధించెదన్ దేవుని సన్నిధిలో
ఆడెదన్...


ఆడెదన్ పాడెదన్.. | Aadedhan Paadedhan.. Yesuni Sannidhilo Lyrics in English | Telugu Jesus Song Lyrics


Aadedhan Paadedhan.. Yesuni Sannidhilo
Nanu Balaparachina Devuni Sannidhilo
Sthuthinthunu Aaraadhinthunu.. Yesuni Sannidhilo
Ujjeevamichchina Devuni Sannidhilo
Aadedhan...

Nanu Darshinchi Noothana Jeevam… Ichchina Sannidhilo
Nanu Balaparchi Aadarinchina.. Yesuni Sannidhilo...2
Aadedhan Paadedhan Devuni Sannidhilo
Sthuthinchedan Aaradhinchedan Devuni Sannidhilo
Aadedhan...

Parishuddhaathma Jwaalalo Ragilinchi Nannu… Mandinchina Sannidhilo
Parishuddhathmalo Nanu Abhishekinchina.. Yesuni Sannidhilo...2
Aadedhan Paadedhan Devuni Sannidhilo
Sthuthinchedan Aaradhinchedan Devuni Sannidhilo
Aadedhan...


See More


ఆ రాజే నా రాజు  | Aa Raaje Naa Raaju – Naa Raaje Raaraaju Lyrics

ఆ నింగిలో వెలిగింది ఒక తార | Aa Ningilo Veligindi Oka Thaara Lyrics

ఆ దరి చేరే దారే కనరాదు | Aa Dari Chere Daare Kanaraadu Lyrics

ఆ భోజన పంక్తిలో సీమోను ఇంటిలో | Aa Bhojana Pankthilo Simonu Intilo Lyrics

No comments

Powered by Blogger.